Skip to content

GDPR

Ochrana osobných údajov. Sme radi, že s našou spoločnosťou spolupracujete pri hľadaní novej pracovnej výzvy. Aby sme Vás aj do budúcna mohli osloviť so zaujímavými pracovnými príležitosťami, potrebujeme Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Kliknite prosím nižšie pre jeho udelenie. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

GDPR

MG_2014 copy

Potvrdením a odoslaním tohto dokumentu udeľujem prevádzkovateľovi Matching s.r.o. IČO: 469 559 76 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel sprostredkovania zamestnania, získavania informácií o vhodných pracovných miestach, kariérneho poradenstva, koučingu a ďalších produktoch a službách súvisiacich s kariérnym a osobnostným rozvojom. Pre tento účel súhlasím so zaradením do databázy uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa a následným poskytnutím alebo sprístupnením mojich osobních údajov potencionálnym zamestnávateľom, a to v rozsahu:

 • Meno, priezvisko, titul,
 • Dátum narodenia,
 • Adresa trvalého/prechodného bydliska (ulica, číslo, mesto, PSČ),
 • Kontaktné údaje (mail, telefón),
 • Pracovno-právny vzťah (súčasné a predchádzajúce zamestnanie/-a v rozsahu: adresa zamestnávateľa a pracovné zaradenie),
 • Dosiahnuté vzdelanie (súčasné, stredné, vysokoškolské),
 • Absolvované kurzy a školenia,
 • Ostatné údaje zo životopisu.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 5 rokov odo dňa zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania.Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje budú poskytované príjemcom (potencionálnym zamestnávateľom).
 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
 • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
 • beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne alebo elektronicky odvolať.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu office@matching.sk
 2. telefonicky +421 905 993 812
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu: Klára Javorská emailová adresa: javorska@matching.sk

 

Nájdete nás v kanceláriách Campus Cowork v administratívnej budove UNIQ na Staromestskej. Tešíme sa na vás!

Matching s.r.o., 
Staromestska 3
811 09 Bratislava
IČO: 46 955 976
IČ DPH: SK2023686500